RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Admotion sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 119, NIP 5862275944,(zwana dalej Admotion) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator/Spółką) jest: Admotion sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 119, NIP 5862275944.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Admotion sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 119, NIP 5862275944. lub email: rodo@Admotion.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Admotion sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 119, NIP 5862275944. lub email: rodo@Admotion.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Admotion przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@Admotion.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Admotion sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 119, NIP 5862275944.

8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
9. BNF może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy
Admotion.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Admotion sp. z o.o. (Właściciela marki HealthTV) Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Admotion sp. z o.o.. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Admotion sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Gdańska 119 („ Admotion“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków Admotion sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
ochrony praw Admotion sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
weryfikacji Państwa wiarygodności w celu zabezpieczenia należnych Admotion sp. z o.o. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu Admotion sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Admotion sp. z o.o. (marketing bezpośredni),
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych
Admotion sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

podmiotom, z którymi Admotion sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy (” Przetwarzający dane „) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Admotion sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Admotion sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Admotion sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Admotion sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Admotion sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Admotion sp. z o.o.,
organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Admotion sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Admotion sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Admotion sp. z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Admotion sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Admotion sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Admotion sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Admotion sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Admotion sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Admotion sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Admotion sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Admotion sp. z o.o., pod adresem: Wejherowo, 84-200, ul. Gdańska 119, lub pod adresem e-mail: rodo@Admotion.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Call Now Button